Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (soms "AV" genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop op de website leggingspromo.com, eigendom van het merk " leggingspromo

".

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden of AV zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan eventuele andere voorwaarden die "Bijzondere Verkoopvoorwaarden" worden genoemd en waartoe met name behoren de informatie op een bestelbon en de pagina met de presentatie van een verkocht artikel in zijn verschillende varianten en onderdelen.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander daarmee strijdig document.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze te hebben aanvaard vóór de uitvoering van de online bestelprocedure.

De Klant verklaart dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om verbintenissen aan te gaan onder deze AV.

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De versie die van toepassing is op de door de Klant gedane aankoop is de versie die op de datum van de bestelling op de website wordt weergegeven.

Zijn gebonden door deze AV, het merk leggingspromo vertegenwoordigd door Larrieu Alain
hier soms
genoemd
"de Verkoper", "wij" of

"www.leggingspromo.com"
en elke persoon die de uitvoering van de handeling van aankoop van een van de artikelen weergegeven op de website https://leggingspromo.com (hier www.leggingspromo.com genoemd)

, hierna aangeduid als de "Klant" of "U".

ARTIKEL 2 - KENMERKEN VAN DE ARTIKELEN

Elk artikel heeft zijn eigen verkooppagina, ook wel "productpagina" genoemd.

De belangrijkste kenmerken van elk artikel worden op

www.leggingspromo.com

gepresenteerd

via een speciale pagina, de productpagina. Zij zijn onderverdeeld en toegankelijk door "categorieën" volgens hun beoogd gebruik en zijn gerangschikt door "collecties" volgens het idee van samenhang dat leggingspromo

heeft van zijn commercieel aanbod.

De Klant is verplicht kennis te nemen van deze kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen.

De keuze en de aankoop van een of meer artikelen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

De te koop aangeboden artikelen zijn die welke op de site staan op de dag dat de Klant zijn/haar bestelling plaatst.

De Klant wordt geacht de productpagina's van de bestelde artikelen te hebben geraadpleegd.

ARTIKEL 3 - BESTELLINGEN

3.1. Een bestelling plaatsen

De

bestellingen worden geplaatst op de website www.leggingspromo.com.

De Klant selecteert de artikelen die hij/zij op de site wenst te bestellen, aan de hand van de volgende criteria

:
 • Informatie over de voornaamste kenmerken van het product of artikelen ;
 • Keuze van betalingswijzen;
 • Controleren van de bestelling en corrigeren van eventuele fouten;
 • Identificatie van de Klant aan de hand van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;
 • Keuze van betalingswijze en daadwerkelijke betaling van het (de) door de Klant gekozen artikel(en);
 • Verzending van een e-mail ter bevestiging van de bestelling aan de Klant;
 • Verzending van de toegangscodes naar het platform.

De verkoop van items zal worden beschouwd als voltooid pas na het verzenden van de Klant bevestiging van aanvaarding van de bestelling door leggingspromo door middel van een e-mail en na de inzameling door leggingpromo van de totale prijs van de bestelling.

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een op afstand gesloten overeenkomst tussen de Klant en leggingpromo . Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zijn de gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van leggingpromo die het sluitend bewijs vormen van alle transacties van de leggingpromo en de Klant via de website.

De door de Klant bij het plaatsen van een bestelling meegedeelde informatie is bindend. Dus, de verantwoordelijkheid van leggingpromo kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien een fout bij het plaatsen van de bestelling de uitvoering of de levering van de goederen verhindert of vertraagt.

3.2 Wijziging van de volgorde

Geen enkele wijziging van de bestelling door de Klant zal mogelijk zijn na bevestiging van de bestelling door leggingpromoDit wordt uitdrukkelijk aanvaard door de Klant, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9 van deze AV.

3.3. Annulering van de bestelling

www.leggingspromo.com behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling op de website of met leggingpromo

Evenzo is het mogelijk dat leggingpromo een door een Klant geplaatste bestelling weigeren of annuleren wanneer er een legitieme reden is om te vermoeden dat de bestelling niet legitiem is of een illegale manoeuvre weerspiegelt, zoals het ongeoorloofde gebruik van betaalmiddelen die toebehoren aan een andere persoon dan de persoon die de bestelling heeft geplaatst.

Clara Gallini kan de Klant die de bestelling heeft geplaatst, vragen om documenten of bewijzen van zijn identiteit, zijn rechtsbevoegdheid om de aankoop aan te gaan of het bewijs dat hij rechtmatig gemachtigd is om de voor de bestelling gebruikte betaalmiddelen te gebruiken.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

De artikelen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de website op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen uitgedrukt in euro en exclusief belasting.

Bij de prijzen is rekening gehouden met eventuele kortingen die worden verleend door Clara Gallini onder de voorwaarden die elders op de site of op de productpagina zijn vermeld.

Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website internet. Clara Gallini behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment buiten deze geldigheidsperiode te wijzigen.

Een factuur is uitgeschreven door Clara Gallini en wordt per e-mail naar de Klant gestuurd wanneer de bestelling wordt bevestigd.

ARTIKEL 5 - BETALING

De betaling van de bestelling gebeurt met een kredietkaart (Blue, Visa, Mastercard, American Express) of via PAYPAL.

De betaling geschiedt contant en in haar geheel op de dag van de bestelling door de Klant indien de artikelen niet in meerdere termijnen kunnen worden betaald.

De door de Klant betaalde prijs komt overeen met de som van de prijzen van elk besteld artikel en de diensten die bij de validatie van de bestelling worden onderschreven, zoals verzekering, expreslevering, prioritaire behandeling van de bestelling, contractuele garanties, verlenging van de garantie... deze lijst is niet limitatief.

leggingpromo Clara Gallini behoudt zich het recht voor de levering van de door de klant bestelde artikelen op te schorten of te annuleren in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding of terugbetaling eisen.

leggingspromo kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik door derden van de gebruikte betaalmethoden.

De door de Klant gedane betalingen zullen pas als definitief worden beschouwd na effectieve inning door leggingspromo.com van alle verschuldigde bedragen.

De Klant die betaalmiddelen gebruikt die aan een derde toebehoren, slachtoffer is van diefstal of afpersing, stelt zich bloot aan een klacht van www.leggingspromo.com en aan gerechtelijke procedures.

5.1 Toegang tot het bestelplatform

De artikelen zijn toegankelijk op het platform, de website of de applicatie die aan de Klant ter beschikking wordt gesteld door leggingpromo . De Klant heeft toegang tot het platform door middel van een login en wachtwoord die hij/zij ontvangt per e-mail na bevestiging van betaling of via een hyperlink naar zijn/haar bestelling of mandje. De login en het paswoord, alsook de hyperlink, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn login en wachtwoord zodra deze aan hem zijn overhandigd. Het is aan hem/haar, wanneer de optie beschikbaar is, om zijn/haar wachtwoord en identificatiemiddelen te personaliseren en te onthouden.

De toegang tot het platform is individueel. Bijgevolg is het slechts beschikbaar en geldig voor één persoon. Indien kan worden aangetoond dat het platform door meerdere personen met één login en wachtwoord wordt gebruikt, zal het bedrijf leggingpromo behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant op te schorten of te beëindigen of om extra kosten in rekening te brengen.

Bovendien is het recht op toegang tot dit platform persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar. In geval van niet-naleving van deze regel door de Klant, leggingpromo behoudt zich het recht voor om de toegang tot het platform met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding of terugbetaling. De bedragen die reeds betaald zijn aan leggingpromo blijft door de Klant verworven als vergoeding.

ARTIKEL 6 - LEVERINGSVOORWAARDEN

De artikelen worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling werd opgegeven, binnen de termijn die op de kaart van het (de) bestelde artikel(en) is vermeld.

Deze termijn houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling.

Wanneer de Klant meerdere artikelen tegelijk bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben en volgens verschillende methoden worden verzonden.

In geval van laattijdige levering heeft de klant de mogelijkheid om het contract te annuleren volgens de voorwaarden bepaald in artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenrecht.
leggingspromo


gaat dan over tot de terugbetaling van de artikelen en de kosten die aan de verkoper worden opgelegd door artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenrecht.

leggingspromo herinnert eraan dat op het moment dat de klant fysiek bezit neemt van de items, de risico's van verlies of beschadiging van de items worden overgedragen aan hem.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te brengen van eventuele voorbehouden met betrekking tot de geleverde artikelen.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Nadat een bestelling is geplaatst, heeft de Klant het recht om zich terug te trekken uit het contract, wat betekent dat leggingspromo de verplichting tot terugbetaling van de betaalde bedragen in het kader en binnen de grenzen die worden voorgeschreven door de WET nr. 2014-344 van 17 maart 2014 betreffende de consumptie en meer in het algemeen de wetten die de betrekkingen tussen de Verkoper en de Consument regelen die van toepassing zijn op de onderwerpen van het recht van de Europese Unie.

leggingpromo draagt niet de kosten van het terugzenden van de goederen wanneer de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Als leggingspromo besluit deze kosten op zich te nemen voor een bepaalde Klant, zou dit slechts een eenmalig commercieel gebaar zijn dat de begunstigde of iemand anders niet het algemene en absolute recht geeft om de kosten van het verzenden van de goederen op zich te nemen in geval van herroeping.

In dit geval, leggingpromo het Europees recht niet van toepassing is op personen die buiten het grondgebied van de Europese Unie een bestelling hebben geplaatst en de toepassing van dat recht evenmin uitbreidt.

Bovendien, leggingspromo beslist naar eigen goeddunken over het bedrag van de kosten in verband met de levering van goederen in Frankrijk of in het buitenland. Indien zij besluit in een bepaald gebied gratis levering toe te staan, kunnen voor leveringen in andere gebieden andere tarieven worden aangerekend.

Het herroepingsrecht is van toepassing op www.leggingspromo.com alleen op fysieke goederen die onder de bovengenoemde wetten vallen.

ARTIKEL 8 - GELD TERUG GARANTIE

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 7 hierboven, leggingpromo kan de Klant een niet aan het gemene recht onderworpen termijn toekennen, te rekenen vanaf de dag van levering van de bestelde artikelen, om de verkoop te ontbinden indien hij niet tevreden is met de artikelen. In dat geval geldt de garantie alleen voor de artikelen die worden aangeduid met leggingpromo.

De Klant zal alle betaalde bedragen uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaald krijgen. vanaf de datum waarop de goederen leggingpromo haalt de geleverde goederen op.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Betrokken voorwerpen en diensten

leggingpromo leggingspromo is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de teksten, met inbegrip van deze AV, video's of geluidsinhoud en digitale boeken beschikbaar op www.leggingspromo.com. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats door middel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Klant is niet gerechtigd de teksten, video's of audio-inhoud en de digitale boeken te gebruiken voor reproductie, modellering, aanpassing, delen of exploitatie voor persoonlijke doeleinden of ten behoeve van derden. Bovendien kan de Klant geen enkel bedrag vorderen of ontvangen, met of zonder rente, uit de commerciële exploitatie door leggingpromo van alle inhoud die aan het publiek beschikbaar wordt gesteld op www.leggingspromo.com

De Cliënt aanvaardt de beginselen en gevolgen dat elke inbreuk op deze clausule waarschijnlijk financiële schade zal berokkenen aan leggingpromo die schadevergoeding kunnen eisen.

9.2. Website

Alle teksten, met inbegrip van deze AV, commentaren, werken, illustraties, foto's, video's, soundtracks, handelsmerken, geïntegreerd in de website en geïntegreerd op de website www.leggingspromo.com zijn het exclusieve eigendom leggingpromo en worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 10 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MERKNAAM

10.1. Gebruik van de website

leggingpromo behoudt zich het recht voor om de website te wijzigen, op te schorten of te onderbreken www.leggingspromo.com evenals het platform en de artikelen op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat haar aansprakelijkheid kan worden ingeroepen door de Klant of derden als gevolg van de uitoefening van dit recht.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, leggingpromo zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de website en het platform te allen tijde functioneel en toegankelijk zijn. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de diensten die met name te wijten zijn aan de gastheer van de website, aan de verstrekkers van betaalmiddelen, aan overmacht, aan de gevolgen van een daad van God of in geval van kwaadwillige handelingen geïnitieerd door derden of hackers.

In geval van een door de Klant ontdekte anomalie, verbindt deze zich ertoe te waarschuwen leggingpromo De Klant heeft het recht om zo snel mogelijk de gegevens die hem betreffen in te zien, te wijzigen, te corrigeren en er bezwaar tegen te maken.

leggingpromo garandeert niet dat het gebruik van de website www.leggingspromo.com en het platform zonder onderbreking of fouten zal zijn, aanvaardt de Klant dat leggingpromo kan periodiek de toegang tot de website of het platform opschorten, zelfs voor onbepaalde tijd, of kan op elk moment de toegang tot de website of de verkochte artikelen intrekken zonder voorafgaande kennisgeving.

leggingspromo garandeert niet dat de website www.leggingspromo.com en het platform altijd en te allen tijde zal worden beschermd tegen verlies, corruptie, aanvallen, virussen, storingen, hacking of enige andere inbreuk op de beveiliging en aanvaardt geen aansprakelijkheid dienaangaande. De Klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat het gebruik van een dienst of het uitvoeren van een commerciële transactie via Internet geen nulrisico inhoudt en ziet af van de aansprakelijkheid van leggingpromo in dit geval.

leggingpromo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een toevallige gebeurtenis buiten zijn wil of het zich voordoen van een geval van overmacht dat het geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt voor

leggingpromo van haar contractuele of wettelijke verplichtingen.

10.2. Gebruik van op www.leggingspromo.com gekochte artikelen

Wat de functionaliteiten van de voorwerpen betreft en het antwoord op een behoefte waarin zij geacht worden te voorzien,

leggingpromo is alleen gebonden door een middelenverbintenis. Bijgevolg kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en de doelstellingen die de Klant zou willen bereiken door een dergelijk artikel te bestellen.

ARTIKEL 11 - GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigverklaring geen invloed hebben op de geldigheid van andere bepalingen.

ARTIKEL 12 - WET GEGEVENSBESCHERMING

In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en in het bijzonder voor de opstelling van facturen. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van leggingspromo die verantwoordelijk zijn voor de verzending, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De Klant beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie.

In dit geval moet de Klant een brief sturen en zijn identiteit bewijzen, door gebruik te maken van het contactformulier op de site www.leggingspromo.com.

ARTIKEL 13 - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

De Algemene Verkoopvoorwaarden en de hieruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Alle geschillen waartoe de koop- en verkoopverrichtingen gesloten in toepassing van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, zowel betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun uitwerking en die geen minnelijke schikking tussen de partijen zouden kunnen vinden, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van leggingspromo

De Klant is verplicht om voor elk geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling, met name bij de Commission de Médiation de la Consommation of door bemiddeling van sectorale bemiddelingsorganen of elke andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode, zoals verzoening.

ARTIKEL 14 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant verzekert dat hij, in het bijzonder op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst en op een leesbare en begrijpelijke manier, de onderhavige AV en alle door de Consumentenwet opgesomde informatie, en in het bijzonder de volgende, heeft ontvangen:

 • Essentiële kenmerken van de artikelen,
 • Prijs van de artikelen en aanverwante kosten;
 • Informatie betreffende de identiteit van de verkoper, zijn postadres en e-mailadres, en zijn activiteiten;
 • Informatie betreffende de wettelijke en contractuele waarborgen en de wijze van toepassing daarvan,
 • De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 • Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht;
 • Aanvaarde betaalmiddelen.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de website bestelt www.leggingspromo.com website impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de verplichting om de exacte prijs te betalen van de bestelde artikelen en de diensten waarop men zich abonneert.