Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: PARTIJEN BIJ DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (CGU)

Deze bepalingen zijn bindendals de uitgever van de Leggingspromo websiteen elke persoon die deze site bezoekt, ongeacht zijn oorsprong of locatie.


Het doel van deze voorwaarden is het uiteenzetten van de respectieve rechten, plichten en beperkingen die worden aanvaard voor het gebruik en de navigatie vanwww.Leggingspromo.comdoor Leggingspromo(hieronder soms aangeduid als "Wij") enerzijds, en Bezoekers, Abonnees, Klanten van Leggingspromo vanwww.Leggingspromo.comaan de andere kant (hierna soms "U" genoemd).

ARTIKEL 2: VOLLEDIGHEID VAN DE DOOR DE PLAATSNAAM OP www.Leggingspromo.comVERSTREKTE INFORMATIE
haarspeldalle activiteiten en essentiële informatie over haar worden gepresenteerd op onze websitewww.Leggingspromo.comin de pagina's, delen of secties getiteld "Juridische kennisgeving".

Leggingspromo nodigt Bezoekers, Klanten en Abonnees van haar websites uit om telkens de juridische informatie te lezen.
Leggingspromovestigt de aandacht van de Gebruikers en Bezoekers van haar websites op het feit dat alle informatie die op de voornoemde websites wordt vermeld, zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of evolueren.

ARTIKEL 3: CONTRACTUELE BEPERKING VAN INFORMATIE OVER MERKNAAM ENwww.Leggingspromo.com:
De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt. Deze site kan echter onnauwkeurigheden of omissies bevatten. Als u een hiaat, fout of wat op een storing lijkt opmerkt, gelieve dit per e-mail te melden aaninfo@Leggingspromo.comeen zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina met probleem, type computer en gebruikte browser, enz.)

ARTIKEL 4: VERZENDINGVAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS :
De Gebruiker, de Klant of de Bezoeker moet zorgen voor de juistheid van de informatie die hij/zij naar Leggingspromo stuurt, en elke wijziging melden die hij/zij nuttig acht. Leggingspromois op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze zaak of voor directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
In het algemeen bent U niet verplicht om Uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer U onze website bezoektwww.Leggingspromo.com


Op dit beginsel bestaan echter bepaalde uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer U de verschillende formulieren invult die U online worden aangeboden, in de rubriek "contact" of tijdens uw aankoopverrichtingen.


In alle gevallen kunt U weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval zult U geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, in het bijzonder het opvragen van informatie over ons bedrijf, het ontvangen van de nieuwsbrieven of zelfs het verrichten van een aankoop.


Tenslotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over U verzamelen wanneer U onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de pagina's die U bezoekt en de diensten waartoe U toegang heeft, Uw IP adres, het type browser dat U gebruikt, en Uw toegangstijd. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan U aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

ARTIKEL 5: COOKIES
De sitewww.Leggingspromo.comkan U vragen om cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer of mobiel toestel worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geraadpleegd om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van onze site kunnen niet functioneel zijn zonder cookies te accepteren.

ARTIKEL 6 : HYPERLINKS EN DOORVERWIJZING NAAR WEBSITES OF WEB- OF MOBIELE TOEPASSINGEN VAN DERDEN
Leggingspromowebsites kunnen links bevatten naar andere websites, webapplicaties, mobiele applicaties of andere bronnen die beschikbaar zijn op het internet buiten Leggingspromoof naarwww.Leggingspromo.com
Leggingspromo heeft geen middelen om de middelen verbonden met haar internet of mobiele sites of toepassingen te controleren.

Leggingspromo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Leggingspromokan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.
Gebruikers, Klanten en Bezoekers van de websitesvan vnekunnen een hyperlink aanbrengen naar een website, een applicatie of enige andere internetbron die niet tot Leggingspromo behoortnaarwww.Leggingspromo.comzonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leggingspromo.

In het geval dat een Gebruiker of een Bezoeker een hyperlink wenst op te zetten naar een van de Leggingspromowebsites, is het aan hem om een e-mail te sturen met daarin de link die toegang geeft tot de websites en applicaties van waaruit hij wil starten, waarbij hij zijn verzoek tot het maken van een hyperlink duidelijk formuleert.Leggingspromobehoudt zich het recht voor dit soort hyperlinks te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.
De hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen worden gelegd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid vanwww.Leggingspromo.com

ARTIKEL 7: DOWNLOADS VAN DE WEBSITE
www.Leggingspromo.comis geen website die, in het algemeen, materiële of immateriële producten aanbiedt die kunnen worden gedownload.
Leggingspromokan, zelfs op deze website, elektronische apparatuur installeren om het downloaden van zijn gegevens te controleren of te voorkomen, of om het gebruik of de verspreiding van zijn gegevens te controleren, te beperken of te voorkomen.


Bijgevolg gebeurt elke inhoud die van deze website wordt gedownload op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Onder deze risico's is de mogelijkheid van een rechtszaak door Leggingspromo.


Leggingspromois niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van de gebruiker of andere elektronische apparatuur of voor enig verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van materialen van sites onder de controle van Leggingspromo
Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente en virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle inhoud van deze sitewww.Leggingspromo.commet inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, beelden, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun lay-out, zijn het exclusieve eigendom van Leggingspromomet uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs die over het algemeen worden weergegeven met een hypertext link die naar de websites van deze entiteiten leidt.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leggingspromo.


Het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen.Leggingspromo behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen inbreukmakers wanneer zij dit nodig acht.

ARTIKEL 9: TOEKENNING VAN RECHTSMACHT
De contractuele bepalingen op deze website worden beheerst door Frans recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar het hoofdkantoor Leggingspromo afhangt
De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.